logo   TG Software   logo

TijGer32 - SomTijGer

Inhoud

Wat is SomTijGer?
Mogelijkheden van SomTijGer
Globale beschrijving
Aanschaf
Bestandenoverzicht


Wat is SomTijGer?

SomTijGer is een zogenaamd hoofdreken-raamwerkprogramma, een "schil" waarin zeer veel (eventueel zelf vervaardigde) sommenlijsten verwerkt kunnen worden. Het geheugen van de computer en de hardeschijfruimte begrenzen het aantal bestanden. Deze sommenlijsten kunnen aansluiten bij een reken- of wiskundemethode, maar kunnen ook van algemene aard zijn. Bij de aanschaf wordt een aantal (algemene) sommenlijsten meegeleverd.

Indien de leerling voldoende scoort (afhankelijk van de ingestelde norm), volgt er een beloning in de vorm van "rekenwonderopgave". In een getalreeks ontbreekt één getal. De computer gokt hiervoor één van de acht ingebouwde reeksen.

SomTijGer omvat twee deelprogramma's:
 • Het LEERLINGgedeelte: de leerling kiest groep en naam. Daarna wordt het aantal sommen verwerkt, waarbij de resultaten uiteraard (automatisch) op schijf worden bewaard.


  SomTijGer Leerling - Titelscherm

 • Het LEERKRACHTgedeelte: de leerkracht kan o.a. instellingen wijzigen, groepen/klassen wijzigen, resultaten en fouten zien, afdrukken en wissen. Vanuit het leerkrachtgedeelte kan het leerlinggedeelte "getest" worden om te kijken of alle instellingen naar wens zijn. Tevens kan de leerkracht sommenlijsten aanmaken, verwijderen en bewerken.


  SomTijGer Leerkracht - Sommenbestanden beheren

Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar TijGer-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Mogelijkheden van SomTijGer

De belangrijkste mogelijkheden van SomTijGer in het kort:

 • Er kan gekozen worden uit een onbeperkt aantal bestanden. Deze bestanden kunnen sommen bevatten met bewerkingen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en procenten. Ook kommagetallen (decimalen) zijn mogelijk.

 • Ruime instelmogelijkheden:
  • De sommenlijst(en) waarmee gewerkt gaat worden. Er kunnen meerdere lijsten worden gecombineerd.
  • Het aantal te maken opgaven (van 5 tot 99).
  • De verschijningsvorm: welke factor wordt vervangen door een streepje. Ook combinaties mogelijk.
  • Mag de leerling een getallijn zien (of eventueel oproepen) ter ondersteuning van de opgave.
  • Wordt het antwoord ingetypt of via een "rekenmachine" (= knoppenveld) ingevoerd.
  • Of een herkansing is toegestaan en of het foute antwoord wordt vermeld.
  • De beloningsnorm (van 0% tot 100% score).  SomTijGer Leerkracht - Instelmenu


 • De leerkracht kan de NORM bepalen (0% tot 100% in stappen van 5%). Deze norm bepaalt, of de leerling na afloop van de oefening eventueel wordt beloond met "rekenwonderopgave".
 • Sommenlijsten kunnen comfortabel worden gecheckt op juistheid van de data.
 • Sommenlijsten kunnen worden afgedrukt, zodat ze in een klapper bewaard kunnen worden.
 • Behalve eenvoudige sommen, zijn er ook mogelijkheden als: "5% van 20 = 1" of "34,56 = 40 - 5,44".
 • Er kan met één of meerdere (zelfs ALLE!) aanwezige sommenlijsten tegelijk worden gewerkt, zodat na een bepaalde reeks oefeningen een "herhalingstoets" kan worden samengesteld.
 • Bij elke som wordt automatisch de afmeting en indeling van de getallijn berekend (en indien ingesteld getoond).
 • Resultaten worden bewaard en kunnen op twee manieren (per leerling of per sommenlijst) worden bekeken (mét of zonder gemaakte fouten), afgedrukt en gewist.


  SomTijGer Leerkracht - Resultaten per bestand


 • Printer-uitdraaien van de resultaten kunnen ook naar de tekstverwerker "Kladblok" worden gestuurd, zodat ze als bestand opgeslagen en verder bewerkt kunnen worden.
 • De sommenlijsten zijn naar behoefte aan te passen. Dat kan via een tekstverwerker (b.v. "Kladblok") óf via het leerkrachtgedeelte. Er kunnen ook nieuwe sommenlijsten worden aangemaakt tot een onbepaald aantal.

  Voorbeeld van een gedeelte uit de sommenlijst "19 Keer en deel met T-H tot D.som". De regels die beginnen met ## bevatten informatie over het bestand. Daaronder de sommen: elke regel bevat één som, met spaties tussen factoren en rekentekens.
    ## Keer en deel met 10 en 100 tot 1000
    ## Auteur: Paul Lowagie, Brugge (B)
    ## Let op de SPATIES tussen factoren en tekens!
    17 x 10 = 170
    35 x 10 = 350
    54 x 10 = 540
    10 x 66 = 660
    3 x 100 = 300
    100 x 9 = 900
    180 : 10 = 18
    290 : 10 = 29
    560 : 10 = 56
    950 : 10 = 95
    700 : 100 = 7
    ... enz.

Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar TijGer-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Globale beschrijving

Na het opstarten van het leerlinggedeelte wordt eerst de naam uit de leerlingenlijst gekozen.

Op het werkscherm verschijnt meteen de eerste opgave. In het bovenste vak wordt (eventueel na oproep) wel of geen (automatisch berekende) getallijn getoond. Daaronder staat de opgave in de vorm "__ - 68 = 22" of "25% van 40 = __" of "4 + __ = 7,81" en vervolgens een leeg vak waarin het ingevoerde antwoord verschijnt.

Afhankelijk van de instelling moet het antwoord worden ingetypt of met een "rekenmachine" (= knoppenveld) worden ingevoerd.


SomTijGer Leerling - Werkscherm


Na een fout antwoord kan eventueel een herkansing volgen (indien ingesteld in de LK-module) en het het eerste foute nog op het scherm worden getoond.

Als de ingestelde NORM gehaald wordt, volgt na afloop een "rekenwonderopgave". De computer gokt één van de acht ingebouwde getalreeksen waarin één getal ontbreekt.


Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar TijGer-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Aanschaf

SomTijGer is uitsluitend te bestellen als onderdeel van het TijGerpakket. Dit pakket kan per post, per e-mail of online worden besteld bij de uitgever:
Thijs Geerlings Software
In de Haag 1
5768 HB Meijel (Nederland)
E-mail: post@tgsoftware.nl


Voor SomTijGer geldt géén upgradeprijs.

Bij afname van 2 of meer TijGerprogramma's in één bestelling hanteren we kwantumkortingen tot maximaal 65%!

Betaling: Vóór of binnen 20 (werk)dagen na ontvangst van de cd door overmaking van het bedrag op RABO-bankrekening 13.34.20.884 (IBAN: NL46 RABO 0133 4208 84) t.n.v. Thijs Geerlings Software, Meijel (NL).

Bedragen tot € 70,-- dienen VOORAF betaald te worden!

Voor programma-overzicht zie programma-catalogus.
Schriftelijk bestellen? Download het bestelformulier af.
Online bestellen? Kruis aan op het online bestelformulier.

Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar TijGer-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Bestandenoverzicht

Bij aanschaf van SomTijGer worden onderstaande sommenbestanden meegeleverd.

De nummers in de bestandsnamen zijn bedoeld om een "logische volgorde" aan te geven in de alfabetische datalijsten.
In de kolom "Aantal" staat het totaal aantal sommen in het betreffende bestand vermeld.

Titel (bestandsnaam) Somtype(n) voorbeeld Auteur Aantal
01 Plus tot 10 6 + 3 = 9 Paul Lowagie, Brugge (B) 55
01a Plus tot 10 omgekeerd 9 = 3 + 6 Thijs Geerlings, Meijel (NL) 43
02 Min tot 10 8 - 2 = 6 Paul Lowagie, Brugge (B) 55
02a Min tot 10 omgekeerd 4 = 9 - 5 Thijs Geerlings, Meijel (NL) 58
03 Plus van 10 tot 20 12 + 6 = 18 Paul Lowagie, Brugge (B) 110
04 Min van 10 tot 20 17 - 4 = 13 Paul Lowagie, Brugge (B) 109
05 Plus over 10 8 + 6 = 14 Paul Lowagie, Brugge (B) 36
05a Plus over 10 omgekeerd 12 = 7 + 5 Thijs Geerlings, Meijel (NL) 36
06 Min over 10 13 - 9 = 4 Paul Lowagie, Brugge (B) 36
06a Min over 10 omgekeerd 9 = 13 - 5 Thijs Geerlings, Meijel (NL) 36
07 Plus tot 20 gemengd 9 + 5 = 14 en 14 = 9 + 5 Paul Lowagie, Brugge (B) 110
08 Min tot 20 gemengd 15 - 7 = 8 en 9 = 14 - 5 Paul Lowagie, Brugge (B) 110
09 TE plus E tot 100 niet over 73 + 5 = 78 Paul Lowagie, Brugge (B) 100
10 TE min E tot 100 niet over 48 - 2 = 46 Paul Lowagie, Brugge (B) 100
11 TE plus E tot 100 over T 37 + 8 = 45 Paul Lowagie, Brugge (B) 204
12 TE min E tot 100 over T 46 - 8 = 38 Paul Lowagie, Brugge (B) 108
13 TE plus TE tot 100 gemengd 26 + 19 = 45 Paul Lowagie, Brugge (B) 100
14 TE min TE tot 100 gemengd 62 - 24 = 38 Paul Lowagie, Brugge (B) 100
15 Keertafels tot 10x10 9 x 6 = 54 Paul Lowagie, Brugge (B) 90
16 Deeltafels bij keer 10x10 28 : 7 = 4 Paul Lowagie, Brugge (B) 90
17 Plus tot 1000 gemengd 284 + 508 = 792 Paul Lowagie, Brugge (B) 100
18 Min tot 1000 gemengd 450 - 245 = 205 Paul Lowagie, Brugge (B) 91
19 Keer en deel met T-H tot D 10 x 85 = 850 en 560 : 10 = 56 Paul Lowagie, Brugge (B) 29
20 Keer met T tot 1000 gemengd 6 x 40 = 240 en 540 = 9 x 60 Paul Lowagie, Brugge (B) 70
21 Deel met T tot 1000 gemengd 240 : 8 = 30 en 80 = 320 : 4 Paul Lowagie, Brugge (B) 67
22 Keer met eenheden tot 1000 3 x 35 = 105 en 5 x 109 = 545 Paul Lowagie, Brugge (B) 100
23 Deel met eenheden tot 1000 108 : 4 = 27 en 600 : 5 = 120 Paul Lowagie, Brugge (B) 94
24 Keertafels van 11 tot 20 6 x 19 = 114 Paul Lowagie, Brugge (B) 100
31 Decimaal plus tot 1 0,4 + 0,5 = 0,9 Thijs Geerlings, Meijel (NL) 56
32 Decimaal min tot 1 0,8 - 0,5 = 0,3 Thijs Geerlings, Meijel (NL) 63
33 Decim plus tot 10 niet over 1,4 + 6,4 = 7,8 Thijs Geerlings, Meijel (NL) 73
34 Decim min tot 10 niet over 6,9 - 1,4 = 5,5 Thijs Geerlings, Meijel (NL) 52
61 Procent als deel 20% van 30 = 6 Thijs Geerlings, Meijel (NL) 34

GRATIS extra bestanden

Door gebruikers van SomTijGer zijn nog géén extra bestanden voor dit programma ingezonden.

Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar TijGer-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina
Nieuws Software